Erkenningen

 

West Construct NV beschikt over volgende erkenningen:


Verleend op 16/09/2016


Klasse 7, categorieën B - D - E, ondercategorieën B1 - D1 - E1- E2
Voorlopige Erkenning Klasse 7, categorie H 
Klasse 6, categorieën A - C - F, ondercategorie C1 - F2
Klasse 4, categorie G
Klasse 3, ondercategorie C5
Klasse 1, ondercategorie D24